Despre noi

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este instituţie publică de cultură, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Brăila, care iniţiază şi desfăşoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:

 • protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;
 • elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor populare, în vederea stimulării creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
 • iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;
 • promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităţilor;
 • elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
 • dezvoltarea activităţii de cunoaştere a nevoii culturale a tineretului şi promovarea de proiecte care să răspundă acestor nevoi;
 • revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);
 • stimularea perpetuării şi valorificării tradiţiilor şi obiceiurilor în viaţa culturală;

O binecunoscută cugetare spune un lucru: „Cine nu-şi cunoaşte trecutul, nu-şi poate construi viitorul” – un argument în plus pentru a justifica, dacă mai era nevoie, necesitatea reîntoarcerii la tradiţii.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale desfăşoară proiecte de perfecţionare a tinerilor şomeri, dorind să contribuie astfel la implementarea unor concepte cum ar fi educaţia adultului şi educaţie permanentă, activitate ce are loc în parteneriat cu alte instituţii de specialitate.

Implementarea cu succes a proiectelor Phare, ce au avut drept obiectiv crearea unei oferte de instruire adecvată nevoilor tinerilor şomeri, în conformitate cu cerinţele pieţei de muncă şi consiliere în vederea iniţierii în afaceri, în domeniul prelucrării textilelor şi modelare ceramică, a avut ca rezultat şi înfiinţarea atelierului de revitalizare a textilelor tradiţionale şi atelierului de ceramică.

County  Center for  Preservation and Promotion of Traditional Culture is a public cultural institution under  the authority of Braila County  Council, which initiates and carries out cultural projects and programs in the field of traditional culture of lifelong learning, consistently pursuing:

 • the protection and treasuring representative values ​​of popular contemporary creations, constituting the base of data and values;
 • the elaboration programs for the recovery of traditions, in order to stimulate creativity in all genres of performing unprofessional arts;
 • the initiation of supportting and affirmation projects for the creators and performers of popular and authentic tradition, protecting against distortions and falsifications;
 • the promotion of multiculturalism and protection of minority cultures;
 • the elaboration of attractive and useful projects of continuing education;
 • the development of cultural knowledge activities for youth and promotting projects to meet these needs;
 • the revitalization and promotion of traditional crafts and trades and support those who are practicing them (artisans and craftsmen etc);
 • the stimulation of the perpetuation and value of cultural traditions and customs;

A well-known saying lights  this: “Who does not know his past can not build his future” – an additional argument to justify, if needed, the necessity of returning to tradition.

County Center for Preservation and Promotion of Traditional Culture develops training projects for young unemployed people wanting thus to contribute to the implementation of concepts such as adult education and continuing education, activity which is being developed  in partnership with other specialized institutions.

The successful implementation of Phare projects, which were aimed at creating an appropriate training offer for the needs of young unemployed people, according to labor market requirements and counseling in order to initiate business in the field of textile processing and ceramics modeling, which had as a result the founding of the workshop  whose purpose is to revitalize the traditional textiles and a pottery workshop,too.